Regulamin pracy Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego


Regulamin pracy Rady
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

 


&1

1.    Przy Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego działa Rada.
2.    Rada Muzeum działa na podstawie:
Art. 11 p.8 Ustawy o muzeach z 21.XI.1996 r. ( Dz. U. Nr 5 z 20.I.1997 r. poz.24)
Statut Muzeum ( Uchwała Nr XLVIII/433/2009 Rady Miejskiej  Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 października 2009 r.) oraz niniejszego Regulaminu.
3.    Ilekroć w Regulaminie mówi się o Radzie należy przez to rozumieć Radę Muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego powołaną przez Radę Miejską w Tomaszowie Mazowieckim ( Uchwała Nr LXVIII/467/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2014 r. )
4.    Kadencja Rady trwa cztery lata.


& 2

ZASADY ORGANIZACJI RADY

1.    Radą kieruje Przewodniczący i wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
2.    Przewodniczący może udzielać pełnomocnictw członkom Rady do dokonywania określonych czynności w zakresie jego właściwości.
3.    Podejmowane przez Radę uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4.    W zebraniach Rady uczestniczy Dyrektor Muzeum
5.    Sekretariat Rady prowadzi wskazany pracownik Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego.
6.    Członkowie Rady spotykają się na zebraniach raz w kwartale, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego.


&3


ZADANIA RADY

1.    Do zadań Rady należy sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa.
2.    Rada ocenia działalność Muzeum co najmniej raz w roku.
3.    Rada analizuje i opiniuje przedłożony przez Dyrektora Muzeum plan działalności merytorycznej.
4.    Rada współdziała w programowaniu działań merytorycznych Muzeum
5.    Rada analizuje i opiniuje przedłożony przez Dyrektora plan działalności finansowej Muzeum.
6.    Rada może przedstawiać własne wnioski do planu finansowego.
7.    Rada przyjmuje sprawozdania z działalności rocznej merytorycznej i finansowej Muzeum.
8.    Rada inicjuje działania, które zapewnić mogą Muzeum dodatkowe dochody i dotacje, poszukuje sponsorów, darczyńców.
9.    Rada promuje działalność Muzeum.
10.    Członkowie Rady uczestniczą we wszystkich formach działalności wystawienniczej
i oświatowej, co daje możliwość bieżącej oceny muzealnej pracy.


&4

1.    W razie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Muzeum, Rada proponuje minimum
1/3 składu osobowego Komisji Konkursowej.
2.    Rada ma prawo wnioskować do organu założycielskiego o powołanie Dyrektora po raz kolejny, na czas określony, bez ogłaszania konkursu.


&5

1. Rada posługuje się pieczątkami podłużnymi o treści:

a).    PRZEWODNICZĄCA RADY MUZEUM
         W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
               IM. A. HR. OSTROWSKIEGO

         
                      mgr Alicja Woźniak
      


b).   RADA MUZEUM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
                          IM. A. HR. OSTROWSKIEGO
       ul. POW 11/15, 97 – 200 Tomaszów Maz., tel.: 44 724 48 48

Wytworzył:
Dorota Bill Skorupa
(2014-09-22)
Udostępnił:
Bill Skorupa Dorota
(2014-09-22 16:28:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Bill Skorupa Dorota
(2014-09-23 14:49:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki