Cele i zadania Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Cele i zadania Muzeum

Muzeum, zgodnie z  art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach, art.9.1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gromadzi, ochrania, konserwuje zabytki miasta i regionu, prowadzi działalność naukowo – badawczą, wydawniczą, wystawienniczą
i edukacyjną w celu upowszechniania  dziedzictwa kulturowego, Muzeum, muzealnictwa,  kultury i edukacji kulturalnej.Misją Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim jest gromadzić, ochraniać, upowszechniać zabytki  miasta i regionu, łączyć tradycję z nowoczesnością, być otwartym na współczesność i oczekiwania odbiorców, wzbudzać zachwyt i szacunek.

 Muzeum realizuje cele  przez:

    Gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne z zakresu swojej działalności.
    Inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne.
    Przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i magazynuje w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych.
    Zabezpiecza i konserwuje muzealia. W miarę możliwości zabezpiecza stanowiska archeologiczne.
    Inicjuje, organizuje i prowadzi badania naukowe.
    Organizuje i prowadzi badania terenowe oraz wykopaliskowe.
    Organizuje wystawy stałe, czasowe, objazdowe, oświatowe.
    Prowadzi działalność oświatową.
    Udostępnia zbiory dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych.
    Publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań naukowych oraz wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności.
    Użycza muzealia i przyjmuje w depozyt dobra kultury w zakresie i w sposób ustalony obowiązującymi przepisami.
    Prowadzi bibliotekę naukową i archiwum.
    Współpracuje z muzeami krajowymi i zagranicznymi.
    Inspiruje badania w zakresie muzealnictwa.
    Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami ii stowarzyszeniami o podobnych zadaniach oraz kolekcjonerami zbiorów znajdującymi się w kręgu zainteresowań Muzeum.
    Szkoli pracowników w zakresie muzeologii i zadań muzealnych.

Muzeum prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

a)    Działalności poligraficznej i wydawniczej.
b)    Produkcji i sprzedaży albumów, widokówek, slajdów, kopii obrazów oraz pamiątek
c)    Komisowej sprzedaży wydawnictw
d)    Komisowej sprzedaży obrazów artystów profesjonalistów i amatorów
e)    Komisowej sprzedaży wyrobów sztuki ludowej.
f)    Organizacji konferencji, sympozjów, giełd kolekcjonerskich, zjazdów, kiermaszy, koncertów
g)    Wynajmu sali
h)    Wynajmu samochodu
i)    Wynajmu sprzętu wystawienniczego
j)    Promocji firm na imprezach organizowanych przez Muzeum
k)    Prowadzenia kursów języków obcych
l)    Sprzedaży biletów na imprezy własne
m)    Innych usług związanych z działalnością statutową.

Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
 

Wytworzył:
Dorota Bill Skorupa
(2014-09-22)
Udostępnił:
Bill Skorupa Dorota
(2014-09-22 16:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Bill Skorupa Dorota
(2014-09-23 14:20:45)